จบหลักสูตร CARSOME Academy มีโอกาส สร้างอาชีพ กับ OR ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto Share this

จบหลักสูตร CARSOME Academy มีโอกาส สร้างอาชีพ กับ OR ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto

Nirin P.
โดย Nirin P.
โพสต์เมื่อ 07 October 2565

ปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสังคมมีความเร่งรีบ มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น การใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางหรือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีความจําเป็นอย่างมากในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์หรือผู้ใช้


เมื่อรถยนต์ได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญ ธุรกิจศูนย์บริการยานยนต์ เช่น FIT Auto จึงเป็นอีกธุรกิจที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะระบบต่างๆ ของรถยนต์ เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง จะเริ่มเสื่อมสภาพจึงต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจากศูนย์บริการยานยนต์เพื่อให้รถยนต์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และในการเลือกศูนย์บริการยานยนต์ เจ้าของรถยนต์จะมองหาศูนย์บริการยานยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าศูนย์บริการทั่ว ๆ ไป

แม้ไม่ได้สัมผัสหรือเข้าใช้บริการมาก่อนก็ตาม แต่หากศูนย์บริการยานยนต์นั้นๆ มีชื่อเสียงในทางที่ดี มีมาตรฐานการบริการและการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ที่ดี ก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าของรถยนต์หรือผู้ใช้บริการ เชื่อว่า ศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน จะมีพนักงานหรือช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยบริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ที่เข้ารับบริการได้อย่างดี โดยพนักงานหรือช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ส่วนมากจะผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง หรือผ่านการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบชิ้นส่วนภายนอก ชิ้นส่วนภายใน เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ระบบกันสะเทือน และระบบไฟฟ้า หรืออื่นๆ ได้อย่างดี

เช่นเดียวกันกับ ช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือเรียกว่า CARSOME Academy (คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่)

คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ สถาบันพัฒนาทักษะช่างยนต์

CARSOME Academy เป็นสถาบันพัฒนาทักษะวิชาช่างยานยนต์อีกแห่ง ที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ฝึกอบรมปฏิบัติจริง และการประเมินผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถต่อยอดอาชีพทางด้านยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หลักสูตรการตรวจเพื่อประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วของ คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

โออาร์ จับมือกับ CARSOME Academy

ก่อนหน้านี้ ทางศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARSOME Academy  โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในความร่วมมือดังกล่าว คือ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านยานยนต์ ให้มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ 

โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับ CARSOME Academy พัฒนาหลักสูตรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เรียน ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางและความก้าวหน้าด้านอาชีพแก่แรงงานไทย และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของทางศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จากการขยายสาขาในอนาคต

เปิดคอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน)

โอกาสได้มาถึงแล้ว เมื่อ CARSOME Academy เปิดคอร์สการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์สำหรับศูนย์บริการยานยนต์ โดยผู้เรียนที่จบคอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน) จาก CARSOME Academy จะได้

ฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ได้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่ตรวจสภาพรถยนต์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน จนถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการบำรุงรักษารถยนต์ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ แบบมืออาชีพ เสริม Soft skills ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจ และการบริการให้ได้ใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม ฯลฯ เตรียมพร้อมเข้าทำงานทันที ที่สำคัญยังมีโอกาสเข้าทำงานที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto* ภายใต้การบริหารของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ได้เรียนอะไรบ้าง

หากได้ลงเรียนในคอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน) จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  

 • การระบุตัวตนของรถยนต์
 • การตรวจสอบชิ้นส่วนภายนอก ชิ้นส่วนภายใน เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
 • การตรวจสอบช่วงล่าง ระบบกันสะเทือน และระบบไฟฟ้า
 • การประเมินสภาพความเสียหายของรถยนต์
 • พื้นฐานการทำงาน นิยาม ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับงานบำรุงรักษารถยนต์
 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษารถยนต์
 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการบำรุงรักษารถยนต์
 • การวิเคราะห์ ประเมินและบำรุงรักษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์
 • การวิเคราะห์ ประเมินและบำรุงรักษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของช่วงล่างรถยนต์
 • การวิเคราะห์ ประเมินและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในรถยนต์
 • การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษารถยนต์
 • Soft skills เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจ และการบริการให้ได้ใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถระบุตัวตนของรถยนต์ได้
 • ได้ทักษะการตรวจสอบชิ้นส่วนภายนอก ชิ้นส่วนภายใน เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ระบบกันสะเทือน และระบบไฟฟ้า
 • สามารถประเมินสภาพความเสียหายของรถยนต์ได้
 • มีพื้นฐานการทำงาน นิยาม ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับงานบำรุงรักษารถยนต์
 • เข้าใจการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษารถยนต์
 • เข้าใจมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการบำรุงรักษารถยนต์
 • สามารถวิเคราะห์ ประเมินและบำรุงรักษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของช่วงล่างรถยนต์และระบบไฟฟ้าในรถยนต์
 • สามารถตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษารถยนต์ได้

คอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน) เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขาการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ ผู้ที่มองหาโอกาสในงานการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ และผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์

คุณสมบัติผู้เรียน

CARSOME Academy ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สดังกล่าว คือ

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • สภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

 

ก้าวหน้า - ต่อยอด วิชาชีพ

CARSOME Academy ได้เปิดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สามารถต่อยอดในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษารถยนต์ เช่น อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฯลฯ นำไปต่อยอดทำงานที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ได้โดยผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (OPEC), ใบประกาศนียบัตร รับรองโดย CARSOME Academy หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดคอร์ส


สำหรับคอร์สสการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์สำหรับศูนย์บริการยานยนต์ มีระยะเวลาอบรม 28 วัน มีเอกสารประกอบการเรียน สื่อดิจิทัลที่ใช้ระหว่างการเรียนการสอน คอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน) จะเริ่มเรียนระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 ลงทะเบียนในราคาพิเศษ 30,000 บาท จากราคาปกติ 45,000 บาท

คลิกลงทะเบียน  https://bit.ly/3Wi6pIi 

ดูรายละเอียดคอร์สตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ (28 วัน) เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DqpdMS 

เมื่อจบหลักสูตรจาก CARSOME Academy คุณก็สามารถต่อยอดอาชีพ มีโอกาสเข้าทำงานที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ภายใต้การบริหารของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ด้วยนะครับ


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ