5 คำถาม ไม่มีใบขับขี่ เกิดปัญหาอะไรบ้าง Share this

5 คำถาม ไม่มีใบขับขี่ เกิดปัญหาอะไรบ้าง

Wongsupat
โดย Wongsupat
โพสต์เมื่อ 19 December 2562

ขณะนี้มีปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนจำนวนมาก แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปรากฎว่า ผู้ที่ขับรถยนต์บางราย ไม่มีใบขับขี่ จริงๆ แล้วเราทราบกันหรือไม่ หากไม่มีใบขับขี่ แล้วขับรถจะเกิดปัญหาอะไร เรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ให้คำตอบไว้ 5 ข้อหลักๆ ด้วยกัน 


 

5 คำถาม ไม่มีใบขับขี่ เกิดปัญหาอะไรบ้าง 

คำถามแรก บทลงโทษทางกฎหมาย เรื่อง ไม่มีใบขับขี่ 
 

ตอบ กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถ กำหนดไว้ 2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์โดยมีบทบัญญัติที่เป็นความผิด
ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในกรณีรถยนต์สาธารณะ ผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
(มาตรา 93 วรรคหนึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน)
 
อย่างไรก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชน หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถมีการกระทำผิดตามกฏหมายหรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะได้รับโทษหรือมีโทษทางอาญา จะต้องดำเนินการพิสูจน์การกระทำผิดตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ตามกฎหมายกำหนด รถยนต์ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือความผิดลหุโทษ เจ้าพนักงานมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

ไม่มีใบขับขี่

คำถามที่ 2  ขับรถไม่มีใบขับขี่ หากโดนลงโทษไปครั้งแรก ยังไม่เข็ด กระทำผิดอีก จะเจอโทษอะไร
 

ตอบ ในกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป ผู้กระทำผิดซ้ำจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบการกระทำความผิด ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายต่อไป

ในส่วนรถยนต์สาธารณะหรือรถบรรทุกรับจ้าง หากผู้ประกอบการยังยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถซึ่งเป็นความผิดซ้ำ กรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณาถอนทะเบียนรถสาธาณะดังกล่าวออกการประกอบการขนส่งนั้นได้ทันที และปัจจุบันได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

ขับ รถ ไม่มี ใบขับขี่ โทษ

คำถามที่ 3 ถามย้ำ หากขับรถชนคนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย และเหตุธรรมดา จะเกิดอะไร ผิดกฎหมายอะไร และความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ และไม่พกใบขับขี่จะเจอบทลงโทษแบบใดบ้าง อย่างไร
 

ตอบ ตาม 1 และ 2 กรณีไม่พกพาใบอนุญาตขับรถจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 “ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31/1 ประกอบกับมาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ขับ รถ ไม่มี ใบขับขี่

คำถามที่ 4 ปัจจุบันมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จำนวนเท่าไร และรถจักรยานยนต์จำนวนเท่าไร 
 

ตอบ การขับรถในทางสาธารณะ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถตามประเภทรถนั้นๆ และผู้ยื่นความประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น มีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ เป็นต้น

ดังนั้นการพิจารณาผู้ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ของประชาชนที่จะมีความพร้อมในการขับรถนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการออกใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศโดยเฉลี่ยมีจำนวน 480,000 ใบ ต่อ 1 เดือน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถิติใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีจำนวน 9,946, 549 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 6,327,094 ฉบับ (สถิติ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 

ไม่มี ใบขับขี่ รถยนต์

คำถามที่ 5 ประโยชน์จากการมีใบขับขี่
 

ตอบ การออกใบอนุญาตขับรถ (Driving License) เป็นวิธีการและขั้นตอนสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และเป็นมาตรการควบคุมเอกชนมิให้ขับขี่ยานพาหนะตามอำเภอใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการคัดกรองคุณภาพของผู้ขับขี่ก่อนที่จะให้นำรถออกขับขี่สัญจรไปในท้องถนน

โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ได้แก่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์ชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือ เพื่อประกอบธุรกิจ เช่น รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกประกอบการขนส่งขนาดใหญ่ เป็นต้น

เพราะการขับรถ มิใช่แค่การใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อโดยสารเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะของบุคคลอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ดังนั้น บุคคลที่ประสงค์จะขับรถ จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองหรือทดสอบความพร้อมในการเป็นผู้ขับขี่ที่ดีและมีคุณภาพ ในฐานะมาตรวัดที่จะแสดงให้รัฐเห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนอย่างวิญญูชนในประเทศไทย 

นอกจากคำถามเหล่านี้แล้ว ประเด็นคำถามที่พบบ่อย และมักมีผู้สงสัย ได้แก่ ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า, ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า กี่วันกี่เดือน,ใบขับขี่หมดอายุ ได้กี่วัน,แจ้งใบขับขี่หายหรือชำรุดได้กี่วัน และ หากโดนยึดใบขับขี่ ขับรถได้ไหม เราจะหาคำตอบให้อย่างต่อเนื่อง 
(ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก)

กราฟฟิก#Autospinn

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่


คำนวณค่างวดรถเบื้องต้น
Use the calculator to calculate the installment of your dream car
ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้
อัตราการผ่อนชำระ (เดือน)
บาท
จำนวนงวด (เดือน)
สนใจขอสินเชื่อรุ่นนี้
* ราคาค่างวดรวม VAT แล้ว สำหรับพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

ความคิดเห็น


เรียกดูข่าวตามประเภทยานพาหนะ

ค้นหาข่าวโดยยี่ห้อ